พร้อมอบรมเพื่อปรับเปลี่ยน version ใหม่ และสำหรับบริษัทที่ไม่เคยทำระบบ ISO มาก่อน ISO Smart PRO มุ่งเน้นการทำระบบ ISO 9001 ISO 14001ISO 45001 และ IATF 16949 ให้มีประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มภาระงาน ใช้เอกสารเท่าที่จำเป็น เน้นความรู้ความเข้าใจของพนักงานทำระบบให้เป็นประโยชร์กับองค์กรในเชิงธุรกิจ โดยใช้ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10 ปี จึงมั่นใจได้ว่าผ่านการรับรองแน่นอน และการให้คำปรึกษาของ ISO Smart PRO จะช่วยกันทำระบบและช่วยกันจัดทำเอกสารต่างๆ ไปด้วยกัน พร้อมกับมีรูปแบบเอกสารตามข้อกำหนดให้สามารถนำไปใช้ได้เลยหรืออาจจะปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับการทำงานจริงได้ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและสะดวกมากขึ้น
ISO 9001:2015 ระบบการบริหารงานคุณภาพ

เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ ใช้ควบคุมระบบบริหารงานภายในองค์กร มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด รวมถึงการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการทั้งรัฐและเอกชน ไม่มีขีดจำกัดว่าจะต้องเป็นองค์กรใหญ่ที่มีการลงทุนสูง หรือมีจำนวนบุคคลากรจำนวนมากเท่านั้นแต่สามารถใช้ได้ทั้งองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เทียบเคียงกับองค์กรขนาดใหญ่

ISO 9001:2015 มีประโยชน์อย่างไร

• องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

• ทำให้องค์กรกลายเป็นคุ่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด

• การจัดการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นจะช่วยให้องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้า

• ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาเงินและทรัพยากร ลดความผิดพลาดและเพิ่มผลกำไร

• กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการที่เหนือระดับ

• ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม
   
เริ่มต้นทำ ISO 9001:2015
 
• วางแผนทำระบบแต่งตั้งทีมงานทำระบบด้วยกัน
• อบรมเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฎิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนด
• นำระบบไปใช้เริ่มนำไปใช้ปฎิบัติ และติดตามการนำไปใช้ประเมินความเข้าใจ
  แก้ไขประเด็นที่ตรวจพบ เพื่อมั่นใจในการผ่านการรับรอง
• ยื่นขอการรับรององค์กรจะยื่นขอรับรอง โดย certification body (CB)
  ซึ่งเราจะช่วยคุณในการแก้ไขข้อบกพร่อง จนได้การรับรอง 

 

ISO 14000:2015 ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ของมาตรฐานตามภาคผนวก SL (Annex SL)